background

Com s’organitza l’FP?

La formació professional es divideix en formació inicial, formació contínua per a persones treballadores i formació ocupacional per a persones aturades.

La formació professional inicial

La formació professional inicial s’ofereix en centres educatius autoritzats. Es subdivideix en els ensenyaments següents:

Ensenyament Durada Titulació
Cicles de grau bàsic
Saber-ne més
2 cursos escolars Títol de l’ESO i títol professional bàsic de l’especialitat d’FP
Programes de formació i inserció
Saber-ne més
1 curs escolar Títol de tècnic de nivell 1 de l’especialitat d’FP
Itineraris formatius específics
Saber-ne més
4 cursos escolars Certificats acadèmics i acreditació de competències professionals obtingudes
Cicles de grau mitjà
Saber-ne més
2.000 h, equivalent a 2 cursos escolars Títol de tècnic de nivell 2 de l’especialitat d’FP
Cicles de grau superior
Saber-ne més
2.000 h, equivalent a 2 cursos escolars Títol de tècnic de nivell 3 de l’especialitat d’FP
Cursos d'especialització
Saber-ne més
Entre 500 h i 720 h Títol d’especialista (si és de grau mitjà) o títol de màster (si és de grau superior)

Els cicles formatius s’estructuren en mòduls professionals i en tots els ensenyaments s’ofereix un mòdul de formació en centres de treball. En el cas dels cicles de grau mitjà i grau superior, aquesta estada a l’empresa es pot fer en modalitat dual que permet realitzar fins a 1.000 hores d’aprenentatge a l’empresa. Aquesta formació dual també es realitza en alguns programes de formació i inserció.

La nova llei de formació professional 3/2022 de 31 de març, proposa diferents modalitats d’itineraris formatius per donar resposta a les necessitats formatives al llarg de la vida.

Organitza FP

La formació al llarg de la vida

Els centres de formació professional també poden oferir formació contínua i formació ocupacional que permet obtenir certificats de professionalitat en diferents sectors professionals.

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que els obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Cada certificat de professionalitat acredita un conjunt de competències relacionades amb una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Per a l’exercici professional d’algunes ocupacions en alguns sectors és imprescindible l’obtenció prèvia del document que certifica la competència professional de la persona treballadora.

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d’aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l’opció d’obtenir l’exempció d’aquest mòdul.

Podeu trobar informació sobre els requisits per cursar certificats de professionalitat a la web del SOC.

Pots consultar l’oferta de formació contínua i ocupacional a les pàgines web dels instituts de formació professional de Barcelona.

La formació professional permet capitalitzar els aprenentatges obtinguts ja sigui en l’sector educatiu com en el món laboral. Les persones que tinguin experiència professional poden participar en processos d’acreditació de competències per validar les unitats de competència obtingudes i poden seguir un procés formatiu en un centre educatiu per aconseguir una titulació de formació professional.