background

Calendari acadèmic Curs 2023-2024

Els centres educatius tenen diferents horaris i calendaris en funció del tipus d’ensenyament i el projecte educatiu de centre.

Calendari escolar

12 de setembre de 2023:

inici de les classes al batxillerat, als cicles de formació professional de grau mitjà i superior, als cursos d'especialització de la formació professional, als itineraris formatius específics, als programes de formació i inserció, al curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, i als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny i d'arts escèniques.

No més tard del 18 de setembre de 2023:

Inici de les classes dels ensenyaments artístics de règim especial, els graus professionals de música i dansa, els ensenyaments esportius i els ensenyaments de centres i aules de formació d’adults.

Del 21 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024:

Vacances de Nadal.

Del 23 de març a l'1 d’abril de 2024:

Vacances de Setmana Santa.

El 21 de juny de 2024 acaben les classes a la formació professional de grau bàsic. La resta dels ensenyaments acaben les classes d'acord amb la seva programació acadèmica.

Les activitats d'avaluació extraordinàries dels cicles formatius d’ensenyaments esportius i d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i, quan escaigui, dels cursos de formació específics d'accés als cicles formatius s'han de programar durant els tres primers dies laborables del mes de setembre.

Dies festius

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Treball i els dos dies de festa local. En cas que els dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins el curs escolar corresponent.

Els centres poden establir quatre dies festius de lliure disposició que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes, s’han de preveure en la programació general del centre i s’han de comunicar als serveis territorials.

Excepcionalment, els serveis territorials poden autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d’establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre. En aquest cas cal l’acord previ del consell escolar de centre.

Normativa

per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 8927, de 31.5.2023)