Calendari acadèmic Curs 2022-2023

Els centres educatius tenen diferents horaris i calendaris en funció del tipus d’ensenyament i el projecte educatiu de centre.

Calendari escolar

7 de setembre de 2022

Inici als cicles formatius de formació professional bàsica, de grau mitjà i superior, els cursos d’especialització de la formació professional, els itineraris formatius específics, els programes de formació i inserció, el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior

No més tard del 19 de setembre de 2022:

Inici de les classes als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny, els d’arts escèniques, els ensenyaments artístics de règim especial, els graus professionals de música i dansa, els ensenyaments esportius i els ensenyaments de centres i aules de formació d’adults.

Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023:

Vacances de Nadal.

Del 3 al 10 d’abril de 2023:

Vacances de Setmana Santa.

Les classes dels ensenyaments de règim especial, les de la formació professional i les dels centres i aules de formació d’adults acaben d’acord amb la seva programació acadèmica.

Les proves extraordinàries dels cicles formatius de formació professional es faran del 15 al 20 de juny de 2023, després de les proves ordinàries. Les proves extraordinàries dels cicles formatius d’ensenyaments esportius i d’arts plàstiques i disseny i, quan escaigui, dels cursos de formació específics d’accés als cicles formatius es faran de l’1 al 4 de setembre de 2023. En els municipis en què el dia 1 o el dia 4 de setembre s’escaigui en festa local, els centres educatius podran estendre el calendari d’activitats d’avaluació extraordinària fins al dia 5 de setembre i endarrerir un dia l’inici de curs.

Dies festius

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Treball i els dos dies de festa local. En cas que els dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins el curs escolar corresponent.

Els centres poden establir quatre dies festius de lliure disposició que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes, s’han de preveure en la programació general del centre i s’han de comunicar als serveis territorials.

Excepcionalment, els serveis territorials poden autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d’establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre. En aquest cas cal l’acord previ del consell escolar de centre.

Normativa

per la qual s’’estableix el calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i es modifica l’’Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 8671, de 19.5.2022)