background

Preinscripció i matrícula

La preinscripció dels alumnes en les diferents tipus d’ensenyaments té dates i característiques pròpies.

Curs 2024-2025

La preinscripció i la matrícula de l’alumnat per als diferents tipus d’ensenyaments professionals tenen dates i característiques pròpies. Si vols estar al cas de les diferents dates clau i dels terminis, has de tenir en compte que:

 • El procés de preinscripció escolar s’inicia a partir del mes abril i acaba amb la formalització de la matrícula a principis de setembre.
 • Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents, ja que determinen l’assignació final de places als centres educatius.

És important que estiguis pendent de les dates i de les gestions que cal fer en cada moment del procés.

Info Preinscripció
Info Preinscripció
Preinscripció
Portes obertes dels centres
Programes de formació I inserció (PFI)

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 2 al 9 de maig

Matrícula: del 2 al 8 de juliol

Itineraris formatius específics (IFE)

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 13 al 24 de maig

Matrícula: del 20 al 28 de juny

Grau bàsic de formació professional

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 16 al 24 de maig

Matrícula: del 17 al 21 de juny

Grau mitjà de formació professional
Primera fase d’admissió:

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 24 al 30 de maig

Matrícula (1a assignació): del 17 al 22 de juliol

Matrícula final (2a assignació): del 2 al 6 de setembre

Segona fase d’admissió:

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 12 al 16 de setembre

Grau superior de formació professional
Primera fase d’admissió:

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 24 al 30 de maig

Matrícula (1a assignació): del 15 al 18 de juliol

Matrícula final (2a assignació): del 2 al 6 de setembre

Segona fase d’admissió:

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 12 al 16 de setembre

Grau mitjà d’arts plàstiques i disseny

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 24 al 30 de maig

Matrícula: del 16 al 22 de juliol

Grau superior d’arts plàstiques i disseny

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 24 al 30 de maig

Matrícula: del 16 al 22 de juliol

Ensenyaments esportius

Els centres faran públic el seu calendari de preinscripció:

 • Primer període: del 12 d’abril al 3 de maig i del 24 al 30 de maig de 2024
 • Segon període: abans del 4 de setembre de 2024
 • Tercer període: abans del 5 de desembre de 2024
 • Quart període: abans del 31 de febrer de 2025

En el cas dels ensenyaments esportius, a banda dels requisits d’accés generals, també cal superar una prova específica o acreditar els mèrits esportius de la modalitat, la disciplina o l’especialitat corresponents

Cursos d’especialització FP

Presentació de sol·licituds: del 28 de juny al 4 de juliol

Matrícula: abans del 26 de juliol

Preguntes més freqüents

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida a efectes de matrícula si aquesta no es fa efectiva al centre en el termini corresponent.

L’oferta educativa es podrà consultar als centres i també en línia al web del Departament d’Educació mapa escolar de Catalunya.

Els alumnes amb informe de necessitats educatives especials tenen reservades places en els següents ensenyaments postobligatoris:

 •  Als cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional es reserven dues places a cada grup per a l’alumnat amb discapacitat.
 • En els PFI (programes de formació i inserció) es reserva una plaça a cada grup per a alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Per al batxillerat, a la ciutat de Barcelona s'estableix la reserva d'una plaça a cada grup de primer curs per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
 • En els ensenyaments artístics, no hi ha reserva de places per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, però un cop valorats els casos i en els centres on sigui convenient, un increment de ràtio per atendre aquest alumnat que vulguin cursar aquests ensenyaments i compleixin els requisits establerts per cursar-los

Per establir l’ordre de prioritat en les sol·licituds en aquells casos en què hi ha més demanda que places d’oferta en un centre, se segueix el següent sistema de puntuacions.

 • Per als cicles formatius de grau mitjà i superior: Qualificació mitjana dels estudis que permeten accedir a l’ensenyament o qualificació de la prova d'accés.
 • Per als cicles formatius de grau mitjà i superior d’arts plàstiques i disseny: Qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats que donen l'exempció de la prova d'accés o l'accés directe.

El procés de preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà i superior i cicles formatius de grau mitjà i superior d’arts plàstiques i disseny es farà exclusivament de forma telemàtica a través d’un formulari al que trobareu a la pàgina web preinscripcio.gencat.cat, on també hi ha tota la informació necessària per fer el tràmit.

 

Si disposeu d’algun mitjà d’identificació digital (idCat MòbilDNI electrònicT-CATCl@ve, etc.), podeu utilitzar el formulari amb autenticació electrònica, si no haureu d’utilitzar el formulari en suport informàtic, on caldrà que adjunteu el vostre DNI o NIF prèviament escanejat o fotografiat per acreditar la vostra identitat. Si acrediteu la vostra identitat amb passaport o document d’identitat d’un país membre de la UE, caldrà que l’adjunteu escanejat o fotografiat en ambdós casos.

A la sol·licitud de preinscripció, l’alumnat heu d’especificar una llista de possibles opcions ordenats per preferència. En el cas del cicles formatius haureu d’indicar el centre, cicle, règim i torn. En aquesta llista, es poden indicar fins a un màxim de deu opcions.

Si us interessa fer un cicle en un centre que l’ofereixi en dos torns (matí o tarda) i no us importa en quin torn cursar-lo, haureu d’omplir les dades del cicle dues vegades, en una opció de la sol·licitud s’hauran d’omplir les dades per al torn de la vostra preferència i en una altra opció s’hauran d’omplir les dades per a l’altre torn.

És molt important que relacioneu el màxim nombre d’opcions possibles en la vostra sol·licitud per tal d’exhaurir les possibilitats de que se us assigni un centre. Així, evitareu haver de presentar-vos a la segona fase d’admissió, en el cas dels cicles formatius de grau mitjà i superior. Recordeu que només romandreu en la llista d’espera d’aquells centres que hagueu indicat en primera opció.

Les famílies que tingueu dificultats per fer la preinscripció o no disposeu dels mitjans necessaris, podeu demanar ajuda a través de l’oficina d’accés a la formació professional (oficina de postobligatoris) situada al carrer Rosselló 87-89 on us donaran suport en el procés de preinscripció.

No, en cas de l’alumnat que fins ara no ha estat escolaritzat a Catalunya o ho ha estat abans del curs 2016-2017.


, és obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l’alumne en el cas que l’alumne hagi estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2016-2017 en qualsevol ensenyament obligatori, batxillerat o cicles formatius de formació professional o d'arts plàstiques i disseny.


La direcció del centre on hagi cursat aquests ensenyaments és la responsable de facilitar el número identificador de l’alumne a les famílies. També es pot obtenir el número a través d’una aplicació en línia des de la pàgina web preinscripcio.gencat.cat (en aquest cas, caldrà que disposeu d’algun sistema d’identificació digital i ser major d’edat o tutor/a legal de l’alumne/a)

No, per batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o superior, o cicles mitjà o superior d’arts plàstiques i disseny. La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


No es considera que hi hagi doble sol·licitud en els casos següents: Alumnes que sol·liciten alhora plaça en ensenyaments no inclosos en el mateix procediment (per exemple, a batxillerat i a cicles formatius; o a un cicle formatiu de formació professional i un altre d’arts plàstiques i disseny). Cada procediment compta amb un model de full de preinscripció diferent.

Als cicles formatius de grau mitjà artístics s’hi accedeix amb el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (ESO) superant una prova d'accés específica.

Als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny s'hi accedeix directament amb el títol de batxillerat d'arts o amb el títol de batxillerat superant una prova d'accés específica.

Per a cicle mitjà. cal complir dos requisits:

 • Superar la prova específica d'accés de l'especialitat esportiva a la qual vols accedir (la pots fer abans d'acabar l'ESO).
 • Tenir el títol de l'ESO o equivalent en el moment de formalitzar la matrícula en un centre autoritzat pel Departament d'Educació.

Per a cicle superior, cal complir aquests requisits:

 • Tenir el títol de tècnic/a de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent.
 • Tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics, tenir el títol de tècnic superior de formació professional o grau universitari, o la prova general d'accés als cicles d'ensenyaments esportius de grau superior.
 • En els casos que s'estableixi, superar la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents.

En cas de no estar d'acord amb el barem provisional o que hi hagi una errada, serà possible presentar una reclamació a través d'un enllaç al formulari que trobareu entrant a la vostra sol·licitud. Les reclamacions a la baremació les resol el centre triat en primera opció.

Una vegada finalitzada la sol·licitud, la família o l’alumnat major d’edat rebrà un resguard de la sol·licitud per correu electrònic. En aquest resguard, s'indicarà si és necessari presentar documentació addicional.

Amb el codi de la preinscripció i el número d’identificació del tutor/a o de l’alumne/a major d’edat, podreu accedir a la vostra sol·licitud. Igualment, podreu modificar la selecció de centres mentre duri el període de presentació de sol·licituds.

Els resultats de la preinscripció els publicaran els centres triats com a primera opció. També es podran consultar a la web del Departament d’Educació preinscripció.gencat.cat a través de la consulta individual.

Durant les dates indicades en el calendari de cada ensenyament, els centres publiquen les següents llistes del procés de preinscripció i matrícula:

 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
 • Llista de sol·licituds ordenada, tenint en compte el número assignat al sorteig. ATENCIÓ: aquesta llista no és encara la d’assignació de plaça; cal esperar la relació definitiva de l’alumnat admès.
 • Llistes d’alumnat admès al centre i llista d’espera.

Sí, per això convé que a la vostra sol·licitud feu constar més d’un centre, ordenats per ordre de prioritat, per tal que si no podeu accedir a la primera opció se us atorgui una plaça que s’ajusti el màxim possible a les preferències que heu manifestat.

Matricular-te dins del termini establert. No matricular-se suposa la pèrdua de la plaça assignada en el procés de preinscripció.

La matrícula dels alumnes admesos es formalitza en les dates que estableix el calendari corresponent a cada ensenyament.

1.   Contacta amb el centre educatiu on t'han assignat la plaça per concertar cita per formalitzar la matrícula dins el període establert per a la matriculació.

2.   Prepara la documentació i la informació que necessitaràs per fer la gestió.

3.   Segueix les instruccions que t'indicarà el centre per formalitzar la matrícula.

 • Documentació acreditativa dels requisits d'accés als cicles. Si compleixes els requisits però per causes justificades no pots presentar la documentació que ho acrediti, et matricules condicionalment i tens temps fins a l'inici del curs per presentar la documentació que et falta. Si no presentes la documentació en el temps establert, s'anul·la la matrícula.
 • Documentació acreditativa de les titulacions estrangeres. Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. La matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació.

Has de fer la matrícula en les dates que estableix el calendari corresponent a cada ensenyament. Si no la fas en el període establert es considera que renuncies a la plaça adjudicada.

Si no pots realitzar la matrícula personalment, hauràs d'autoritzar a una persona adulta per dur a terme la realització del tràmit.

Sí. En el cas que, vulguis estudiar a l’estranger, hauràs d’homologar-los.

Sí, pots accedir-hi.

No, pots sol·licitar-ne una altra.

Els alumnes amb necessitats educatives especials són els alumnes que estan afectats per una discapacitat física, intel·lectual o sensorial o per trastorns de l'espectre autista, trastorns greus de consulta, trastorns mentals o malalties degeneratives greus i minoritàries.

Preguntes freqüents