background

Beques i ajuts

Informa’t de les beques i els ajuts als quals pots optar si ets estudiant d’ensenyaments postobligatoris.

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ofereix beques i ajudes per cursar estudis postobligatoris no universitaris que s’adrecen a l’alumnat dels ensenyaments següents:

 • Primers i segons cursos de batxillerat
 • Formació professional de grau mitjà i de grau superior
 • Ensenyaments artístics professionals
 • Ensenyaments esportius
 • Ensenyaments artístics superiors
 • Estudis religiosos superiors
 • Estudis d'idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat de distància)
 • Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats
 • Cicles formatius de grau bàsic
Beca de caràcter general

Per sol·licitar la beca general cal complir els requisits següents:

 • Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’un altre estat membre de la Unió Europea, i residir o treballar a Espanya. Si no ets ciutadà de la Unió Europea, pots sol·licitar la beca si ets menor de 18 anys o si tens el permís de residència.
 • No tenir cap títol d’igual nivell o superior als estudis per als quals se sol·licita la beca.
 • No estar repetint curs.
 • Matricular-se, almenys, de la meitat de les assignatures o mòduls.
 • No superar els límits de renda establerts en la convocatòria.
Convocatòria de beques per a ensenyaments post obligatoris no universitaris, curs 2024-2025

El termini per sol·licitar les beques és del 19 de març fins al 10 de maig de 2024.

Has de sol·licitar la beca dins d’aquest termini, encara que no sàpigues què estudiaràs o, fins i tot, encara que no sàpigues si estudiaràs o no. Posa els estudis que consideris més probables i cap al setembre podràs modificar-los, si cal.

Tota la informació per demanar la beca a:

Beca per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

La beca per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu cobreix les despeses de menjador, transport, llibres i material escolar, reeducació i residència escolar, en el cas de fer ús d’aquest servei, i fins a un límit establert pel Ministeri. Poden sol·licitar-la els estudiants que necessitin ajut o suport per motiu de:

 • Discapacitat (visual, intel·lectual i/o auditiva).
 • Trastorn de l’espectre autista.
 • Trastorn greu de conducta.
 • Trastorn greu de la comunicació i del llenguatge.
 • Altes capacitats (exceptuant-ne estudiants de cicles d’FP de grau bàsic).

En aquest cas, a més de complir els requisits econòmics establerts, és imprescindible adjuntar la documentació que acrediti la necessitat de suport educatiu de l’alumne o alumna.

És important que t’informis amb temps del calendari i de tots els requisits necessaris per tramitar la teva beca, tant la general com la de suport educatiu.

Convocatòria d’ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2024-2025

El termini per presentar la sol·licitud d’ajut és del 30 d'abril al 13 de setembre de 2024.

Podeu demanar ajuts:

 • Per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge o trastorn de l'espectre autista.
 • Per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

Pla d’acompanyament del Consorci d’Educació de Barcelona

El Pla d’acompanyament del Consorci d’Educació de Barcelona identifica, orienta, assessora i acompanya l’alumnat de 4t d’ESO més vulnerable amb l’objectiu de garantir que accedeixi als ensenyaments postobligatoris que li seran més motivadors i adequats, i que té més probabilitats de completar amb èxit.

El Pla d’acompanyament vetlla per:

 • La millor detecció dels joves en risc d’abandonament escolar.
 • L’orientació, per part dels tutors i orientadors dels centres de secundària, d’aquest alumnat de 4t d’ESO.
 • L’assessorament i acompanyament per part dels tècnics del Servei d’Orientació Pla Jove i dels equips d’assessorament psicopedagògic (EAP) en el procés de tria dels ensenyaments postobligatoris de l’alumnat.
 • L’assignació de recursos econòmics específics de suport per als alumnes en situacions socioeconòmiques i culturals desafavorides per a l’alumnat definit com a NEE B.
 • Que els tècnics del Servei d’Orientació Pla Jove i de l’EAP donin suport en els processos de preinscripció de l’alumnat.

Preguntes més freqüents

Pots sol·licitar una beca si el proper curs tens previst cursar un ensenyament postobligatori o superior no universitari:

 • Batxillerat.
 • Formació professional de grau mitjà i de grau superior.
 • Ensenyaments artístics professionals.
 • Ensenyaments esportius.
 • Ensenyaments artístics superiors
 • Estudis religiosos superiors.
 • Estudis d’idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat dea distància).
 • Cursos d’accés, cursos de preparació per a les proves d'accés a la formació professional, i cursos de formació específics per a '’accés als cicles de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats concertats que tinguin autoritzats ensenyaments dea impartir formació professional.
 • Cicles formatius de grau bàsic.

No hi pots optar:

·        Si és per repetir curs.

·        Si tens un títol d’un nivell igual o superior als estudis per als quals sol·licites la beca.

Si no ets ciutadà/ana de la Unió Europea, aplicarem allò que indica la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social: és a dir, pots tenir dret a la beca si ets menor de 18 anys o si has obtingut el permís de residència abans del 31 de desembre de de l’any anterior a la convocatòria.

Sol·licita-la dins del termini, encara que no sàpigues el què estudiaràs, o fins i tot encara que no sàpigues si estudiaràs o no.

Per poder beneficiar-se d’aquestes beques cal complir els requisits que es fixen a la convocatòria: requisits generals, acadèmics i econòmics (de renda i de patrimoni).


La beca de caràcter general consisteix en la suma de les diferents beques/quanties que es poden atorgar en funció de la renda i del patrimoni familiar, i dels requisits acadèmics que es compleixin.


L’ajut mínim és la beca de matrícula. A partir d’aquí s’hi poden anar sumant altres quanties, que s’atorguen directament. No cal demanar específicament quines beques/quanties es volen.


La relació completa de beques i quanties és la següent:

 • Beca de matrícula: Exempció del preu públic dels serveis acadèmics dels crèdits matriculats per primera vegada i d’acord amb les condicions que estableix la convocatòria.
 • Quantia variable: Pot ser la mínima de 60 € o la variable per, seguint un càlcul en el qual hi ha implicats tres factors implicats: la renda familiar, la nota mitjana dels estudis que cursis i el pressupost que tingui el ministeri per a repartir.
 • Quantia fixa lligada a la renda: 1.700 €.
 • Quantia fixa lligada a la residència: 1.600 €.
 • Quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic: Entre 50 i 125 €.
 • Ajuts per insularitat (només per a estudiants/es de les Illes Balears, les Illes Canàries, Ceuta o Melilla).

Tingues present que depenent dels crèdits/assignatures en què et matriculis es podrà considerar matrícula parcial i llavors només optaries a la beca de matrícula i la quantia variable mínima (si escau).


Si convalides crèdits/assignatures, revisa a la convocatòria com et pot afectar (si es pot considerar matrícula parcial o, si no pots optar a la beca, en cas que no arribis als 30 crèdits/assignatures en el curs, no podràs optar a beca).

La beca de matrícula no cobreix els següents conceptes següents: els preus de gestió de la matrícula, de suport a l’aprenentatge, dels crèdits matriculats per segona i successives vegades o més, els crèdits convalidats, reconeguts i/o adaptats, i les quotes de l’assegurança escolar o qualsevol altra quota associada a la matrícula.


Tampoc cobreix els crèdits que excedeixin del mínim necessari per a obtenir la titulació per a la qual se sol·licita la beca.

 • Tenir nacionalitat espanyola o la d’un estat membre de la Unió Europea. En el cas dels ciutadans de la Unió Europea o dels seus familiars es requerirà que tinguin la condició de residents permanents, o que acreditin ser treballadors per compte propi o d’altri a Espanya. Aquests requisits no seran exigibles per a obtenir la beca de matrícula.


En cas de no ser ciutadà i ciutadana de la Unió, cal tenir permís de residència a Espanya, és a dir, NIE/ (número d’identitat d’estranger) o TIE (targeta d’identitat d’estranger). El permís d’estudiant no serveix.


Aquest requisit s’ha de complir abans del 31 de desembre de l’any anterior a la convocatòria.

 • No disposar en el moment de sol·licitar la beca d'una titulació de nivell igual o superior al nivell d’estudis per als quals se sol·licita la beca.
 • Reunir la resta de requisits acadèmics i econòmics que especifica la convocatòria.

No, la convocatòria així ho estableix.

No. Són incompatibles.

La sol·licitud per canviar el correu electrònic es pot presentar:

 • Per petició genèrica als serveis territorials que et corresponguin, amb signatura electrònica. Indica com a assumpte de la petició “Modificació del correu electrònic a la beca per a ensenyaments postobligatoris no universitaris”.
 • Per correu postal certificat als serveis territorials del Departament d’Educació que corresponguin en cada cas.
 • Presencialment, aportant l’escrit i la documentació. En aquest cas, s’ha de demanar cita prèvia al registre dels serveis territorials (clica a Cita prèvia > Educació > Registre administratiu).

Per poder canviar el compte corrent ja informat a la sol·licitud, cal que facis arribar els documents amb les dades del nou compte corrent:    

 • Per petició genèrica als serveis territorials que et corresponguin, amb signatura electrònica. Indica com a assumpte de la petició “Modificació del compte bancari a la beca per a ensenyaments postobligatoris no universitaris”.
 • Per correu postal certificat als serveis territorials del Departament d’Educació que et corresponguin.
 • Presencialment: al registre dels serveis territorials (demana cita prèvia clicant a Educació > Registre administratiu), o al Consorci d’Educació de Barcelona (demana cita prèvia

En el correu electrònic en què has rebut la proposta de resolució, se t’informa del termini de 10 dies per al·legar i presentar els documents justificatius que creguis convenients davant els serveis territorials del Departament d’Educació que et corresponguin.


Els passos per presentar al·legacions/reclamacions són els següents:

 1. Descarrega el formulari de Convocatòria de beques i ajuts a l’estudi.
 2. Adjunta els documents que estimis convenients per justificar les al·legacions.
 3. Fes arribar aquesta documentació a l'Administració per una de les vies següents:
 • A través d’una petició genèrica als serveis territorials que et corresponguin, amb signatura electrònica. Indica com a assumpte de la petició “Al·legacions a la beca per a ensenyaments postobligatoris no universitaris".
 • Per correu postal certificat adreçat als serveis territorials del Departament d’Educació que et corresponguin.
 • Presencialment: al registre dels serveis territorials (demana cita prèvia clicant a Educació > Registre administratiu);), o al Consorci d'Educació de Barcelona (demana cita prèvia).

Pots renunciar a la beca abans de tenir la resolució. Si ja l'has cobrat, n’hauràs de retornar l’import.

La forma de comunicar-ho és:

 • Per petició genèrica als serveis territorials que et corresponguin, amb signatura electrònica. Indica com a assumpte de la petició “Retorn dels diners de la beca per a ensenyaments postobligatoris no universitaris”.
 • Per correu postal certificat als Serveis serveis territorials del Departament d’Educació que et corresponguin.
 • Presencialment, aportant l’escrit i la documentació. Cal demanar cita prèvia  al registre dels serveis territorials del Departament d’Educació (selecciona Educació > Registre administratiu).

Sí. Ara bé, no tots els estudis poden ser a distància ni tots els centres tenen aquesta modalitat a distància. Només ho són els estudis de batxillerat, d’FP, els artístics superiors i d’idiomes, que es cursin a l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Si t’has equivocat en emplenar el formulari i vols corregir-ho, hauràs de tenir en compte aquestes tres situacions:

 • Si la vostra sol·licitud encara està en estat d’Esborrany, pots entrar a la seu electrònica i corregir l'error. Recorda presentar la sol·licitud! Si es queda en estat d'esborrany, no podrem tramitar la beca.
 • Si el termini de presentació de sol·licituds continua obert, hauràs d’emplenar una sol·licitud nova. Només es tramitarà la darrera que hagis presentat.
 • Si el termini de presentació de sol·licituds ja està tancat, no podràs fer-hi modificacions. Hauràs d’esperar a rebre una notificació, en la qual s’indicarà el termini en què podràs modificar algunes dades o sol·licitar que revisin el teu expedient.

Pot passar que en introduir les dades d’identificació dels membres computables de la unitat familiar aparegui el missatge següent: «El núm. de suport no correspon amb la documentació indicada».

El número de suport (o DNI 3.0) pot referir-se a:

 • L'IDESP: És el codi que apareix al primer DNI electrònic.
 • L'IXESP: És el codi que apareix a les targetes del NIE (número d'identitat d'estranger), o al certificat de registre de ciutadà de la Unió.

Assegura’t que les dades dels familiars que inclous al formulari són les correctes. Si creus que les dades ja són les correctes, clica a «D’acord» a la pantalla d’error i continua omplint el formulari.

Quan el termini de presentació de la beca hagi acabat, hauràs de lliurar a la teva unitat de beques la plantilla que genera l’aplicació informàtica, signada pels familiars per qui ha aparegut el missatge d’error.

Si a l’apartat A del formulari, a «Dades personals del sol·licitant», vas indicar que formaves una unitat familiar independent, et demanarem informació i dades per acreditar aquesta situació d’acord amb el que indica la convocatòria.

Per formar una unitat familiar independent, els requisits són els mateixos que l’any anterior:

 • Has de comptar amb els mitjans econòmics propis suficients i
 • ser titular d’un habitatge comprat o llogat.

Si no reuneixes aquests requisits:

 • Torna a l’apartat A del formulari;
 • a la pregunta «Constitueixes una unitat familiar independent?», respon que no i afegeix les dades dels membres de la unitat familiar de què depens;
 • clica a Guardar familiar per introduir o modificar aquestes dades.
 • L’estudiant que sol·licita la beca;
 • el seu cònjuge o parella de fet (encara que no estigui inscrita al registre);
 • fills o filles menors de 25 anys que visquin al mateix domicili.

Si només inclous les dades de la persona que sol·licita la beca i no indiques que és una unitat familiar independent, apareixerà un missatge d'error on us d’error que et demanarà que heu de donar d'alta adonis d’alta la resta dels membres de la unitat familiar.

Si no llegeixes la informació que t’enviem a les notificacions, corres el risc que finalitzin alguns terminis importants per als casos següents:

 • Presentar la documentació que et sol·licitem: Tindràs 10 dies hàbils (és a dir, sense comptar dissabtes, diumenges i festius), o el termini concret que se t’indiqui, a partir de l'endemà de la data de descàrrega de la notificació. És a dir, si veus la informació passats aquests dies, ja no la podràs presentar.
 • Presentar al·legacions: Si a la notificació et donen l'opció d’al·legar, tindràs 10 dies hàbils (és a dir, sense comptar dissabtes, diumenges i festius), que es comptaran a partir de l’endemà de la data en què te la descarreguis o des que hagi caducat (caduca al cap de 10 dies naturals), o el termini concret que se t'indiqui. És a dir, si veus la informació quan hagi passat el termini, ja no podràs presentar-hi al·legacions.

Per això, et recomanem que tinguis en compte aquests terminis i consultis les teves «notificacions» sovint, fins que el tràmit de la teva beca estigui resolt. Consulta, fins i tot, l'apartat «l’apartat amb les notificacions caducades»..

Un cop hagi finalitzat el termini de sol·licitud de beca, durant els mesos següents et comunicarem la resolució: t’enviarem un correu electrònic amb l’avís que ja podràs consultar la notificació a la seu electrònica i descarregar-la.

T’informarem de si reuneixes els requisits econòmics (si no els reuneixes, podràs presentar-hi al·legacions) i et donarem un termini perquè entris de nou a la teva sol·licitud i en revisis les dades acadèmiques.

Et notificarem si reuneixes tots els requisits per obtenir la beca.


Les quanties fixes:

 • Beca bàsica,
 • quantia fixa lligada a la renda,
 • quantia fixa lligada a la residència i
 • quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic,
 • i la quantia variable mínima (60 €), per a aquells casos en què la convocatòria així ho estableixi.


Més endavant, i només en cas que et correspongui, et comunicarem la quantia variable que t’hàgim assignat.

 • Aquesta quantitat serà diferent per a cada estudiant perquè és el resultat de ponderar la nota mitjana del teu expedient i la teva renda familiar per capita. Si vols més detalls sobre aquesta fórmula, consulta la convocatòria.
 • És possible que la concessió i el pagament d’aquesta quantia variable la fem en dues parts.


Tingues en compte que:

 • Podries rebre diverses notificacions.
 • No has de cancel·lar el compte corrent on et farem els ingressos fins que no hagis rebut el total de la quantia variable.


Més tard, es publicarà a la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional la resolució definitiva de la convocatòria amb la relació de totes les persones beneficiàries.

Si la teva sol·licitud no apareix en aquesta relació, la beca no se t’haurà concedit.

Preguntes freqüents